Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

253. 27.05.2024 O poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
252. 27.03.2024 Určenie názvu námestia parku „Park Teodora Münstera“
251. 27.03.2024 Určenie názvu ulice „Píniová ulica“
250. 27.03.2024 Určenie názvu ulice „Hlivová ulica“
249. 15.12.2023 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice
248. 07.12.2023 O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
247. 27.09.2023 O spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku
246. 29.06.2023 Určenie názvu ulíc, „Lechkého ulica Cikkerova ulica, Szabadosova ulica“
245. 21.06.2023 O čistote a o verejnom poriadku
244. 21.06.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Poľov - Pažiť
243. 29.06.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Košice – Girbeš I
242. 02.05.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“
241. 10.05.2023 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
240. 21.03.2023 Určenie názvu ulice „Ulica Stará sečovská cesta“
239. 20.03.2023 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“
238. 16.12.2022 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
237. 16.12.2022 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
236. 28.11.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Šaca, IBV Kaštieľ“