Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

235. 03.10.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice, obytná zóna – Domino II“
234. 05.04.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“
233. 05.04.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“
232. 05.04.2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šebastovce
231. 13.04.2022 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
230. 14.04.2022 Určenie názvu ulíc „Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska, Grófska, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec
229. 30.03.2022 O miestnej dani za ubytovanie
228. 04.01.2022 O zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, 040 12 Košice
227. 04.01.2022 O spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
226. 04.01.2022 O režime užívania historickej časti mesta Košice
225. 04.01.2022 O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice
224. 08.10.2021 Určenie názvu ulice „Ulica Andreja Kvasa“
223. 08.10.2021 Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“
222. 09.07.2021 O zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice
221. 13.07.2021 O výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest
220. 13.07.2021 O zmene hranice medzi MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici
219. 08.07.2021 O podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice
218. 26.05.2021 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice)
217. 12.08.2020 Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice
216. 29.05.2020 Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“
215. 16.12.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“
214. 24.10.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
213. 24.10.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
212. 24.10.2019 O poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) ZRUŠENÉ
211. 24.10.2019 O miestnom poplatku za rozvoj
210. 28.06.2019 O zriadení Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
209. 28.06.2019 O zriadení Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Gemerská 2, Košice
208. 28.06.2019 Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti)
207. 28.06.2019 Prevádzkový poriadok „Židovského pohrebiska“
206. 28.06.2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“