Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

205. 25.09.2018 O zriadení Základnej školy s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
204. 25.09.2018 O zrušení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
203. 25.09.2018 O zrušení Základnej školy, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
202. 01.10.2018 Určenie názvu ulice „Ulica Zelený dvor“
201. 01.10.2018 Určenie názvu ulice „Ulica k Zoologickej záhrade“
200. 01.10.2018 Určenie názvu ulíc „Ulica na Furmanci“ a „Námestie sv. Vavrinca“
199. 25.09.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“
198. 25.09.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“
197. 25.09.2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD“
196. 21.06.2018 O zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
195. 21.06.2018 O zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice
194. 21.06.2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (ďalej len „pravidlá prenajímania sociálnych bytov“)
193. 19.02.2018 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice
192. 15.12.2017 Určenie názvu ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“
191. 19.12.2017 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“
190. 25.09.2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
189. 25.09.2017 Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“
188. 25.09.2017 Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“
187. 25.09.2017 Určenie názvu ulíc „ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“, „Bedľová ulica“
186. 25.09.2017 Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“
185. 22.06.2017 VZN o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice
184. 22.06.2017 VZN o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice
183. 22.06.2017 VZN o zrušení Materskej školy, Lorinčík 15, Košice a jej súčasti
182. 22.06.2017 VZN o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice
181. 22.06.2017 VZN o zrušení Materskej školy, Bystrická 34, Košice a jej súčasti
180. 28.04.2017 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Slivník“
179. 02.03.2017 O určení názvu ulíc „Ulica Zelená stráň“ a „Ulica ku Gederu“
178. 02.03.2017 O určení názvu ulíc „Ulica pri studničke“ , „Ulica na Polianku“, „Ulica na prednom Záhumní“ a „Ulica na zadnom Záhumní“
177. 02.03.2017 O určení názvu ulíc „Ulica Strážovská“ a „Ulica Súľovská“
176. 02.03.2017 O zmene hranice mestskej časti Košice-Barca a mestskej časti Košice-Juh
175. 21.12.2016 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice - Rozália– 12 RD“
174. 19.12.2016 O určení názvu ulice „Ulica k Hutke“
173. 19.12.2016 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice ZRUŠENÉ
172. 19.09.2016 VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – DOMINO“
171. 20.06.2016 O zrušení Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej súčasti
170. 20.06.2016 O zriadení Školského klubu detí, Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice
169. 20.06.2016 O zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice
168. 16.06.2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice ZRUŠENÉ
167. 20.06.2016 O určení názvu ulice „Ulica Sajkov“
166. 17.12.2015 O určení názvu ulice „Platinová“
165. 17.12.2015 O určení názvu verejného priestranstva „Parčík Jozefa Psotku“
164. 17.12.2015 O zmene názvu ulice „Galenová ulica“ na názov „Prof. Jána Kňazovického“
163. 16.12.2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice
162. 30.09.2015 O organizácii referenda mesta Košice
161. 30.09.2015 O poskytovaní elektronických služieb
160. 30.09.2015 O podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Košice a o prevádzkovom poriadku mestom určených stanovíšť taxislužieb na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Košice
159. 29.09.2015 O symboloch mesta Košice
158. 01.07.2015 O zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice
157. 06.07.2015 O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice ZRUŠENÉ
156. 06.07.2015 O určení názvu ulíc „Na banisegu“, „Nábrežná“, „Rybárska“, „Ku štrkovisku“, „Bernatovská“, „Valalická“
155. 06.07.2015 O určení názvu ulice „Šalviová“
154. 16.02.2015 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice