Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2020/01231

Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 23.11.2020 09:09 - 01.02.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach
Číslo spisu VO MK/C/2020/01231
Číslo z vestníka VO 247/2020
Číslo z vestníka EU 2020/S 227-559345
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej politiky Košíc je podpora nájomného bývania na území mesta. Snahou samosprávy je zosúladiť proces bytovej výstavby s politikou štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať so štátnou správou na vytvorení podmienok pre vstup rôznych foriem investovania do bytovej výstavby, zohľadňovať v návrhu štandardov vznikajúcu sociálnu diferenciáciu obyvateľstva so zabezpečením zodpovedajúceho bývania pre všetky vrstvy obyvateľstva. Klientela nie je ohraničená na sociálne slabšie skupiny obyvateľov, mesto má záujem poskytnúť ubytovanie vo forme obecných bytov všetkým ľuďom, ktorí prejavia záujem o takýto typ bývania v širšom centre - teda mestské nájomné byty. Cieľom súťaže je nájsť najviac optimálny návrh riešenia mestských nájomných bytov z pohľadu komplexnej architektonickej kvality, zahŕňajúci v sebe funkčné, technické a prevádzkové riešenie, ako aj ekonomickú realizovateľnosť návrhu.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH