Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2020/00253

Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

ZRUŠENÉ

20.07.2020 15:54

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 20.07.2020 15:51 - 28.07.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Obstarávanie ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Číslo spisu VO MK/C/2020/00253
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 71400000-2 Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Obstaranie návrhu zmien a doplnkov vychádzajúcich z podkladov objednávateľa a zohľadňujúcich normové požiadavky a platné právne predpisy SR, účasť na prerokovaní, vyhotovenie vyhodnotenia pripomienok, dohľad nad zapracovaním akceptovaných pripomienok, prerokovanie neakceptovaných pripomienok, dohľad nad prípravou čistopisu.
Viac v prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH