Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2020/00022

Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. arch. Martin Richnavský
martin.richnavsky@kosice.sk
+420 556419464

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2020 00:00 - 30.11.2020 16:00

Informácie

Názov predmetu Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava
Číslo spisu VO MK/C/2020/00022
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 14 000,00 EUR
Hlavný CPV 71400000-2 Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Oddelenie Útvar hlavného architekta obdŕžal od roku 2014 (posledné Zmeny a doplnky ÚPN-Z Myslava) cez 50 podnetov na zmenu funkčného využitia pozemkov, či podnetov na zmenu v regulácii územia. Z celkového počtu bolo vyhodnotených kladne 44 podnetov, prevažne umožňujúcich zhodnotenie súkromných pozemkov a určiť ich pre výstavbu rodinného domu (za konkrétnych podmienok). Lokality, ktoré boli vyhodnotené kladne, nevyžadujú zmenu ÚPN-HSA Košice, nenesú vysoké nároky na navýšenie kapacít verejného dopravného a technického vybavenia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH