Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2020/00022

Obstarávateľské výkony procesu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Myslava

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. arch. Martin Richnavský
martin.richnavsky@kosice.sk
+420 556419464

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2020 00:12 - 30.10.2020 00:10

Informácie

Názov predmetu Obstarávateľské výkony procesu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice - Myslava
Číslo spisu VO MK/C/2020/00022
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 445,00 EUR
Hlavný CPV 71410000-5 Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Oddelenie ÚHA obdŕžal od roku 2014 (posledné Zmeny a doplnky ÚPN-Z Myslava) cez 50 podnetov na zmenu funkčného využitia pozemkov, či podnetov na zmenu v regulácii územia. Z celkového počtu 57 podnetov bolo vyhodnotených kladne 44, prevažne umožňujúcich zhodnotenie súkromných pozemkov a určiť ich pre výstavbu rodinného domu (za konkrétnych podmienok). Lokality, ktoré boli vyhodnotené kladne nevyžadujú zmenu ÚPN-HSA Košice, nenesú vysoké nároky na navýšenie kapacít verejného dopravného a technického vybavenia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH