Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2019/01582

Komplexné modelovanie odtokových pomerov kompaktnej plochy mesta Košice

ZRUŠENÉ

20.11.2019 08:41

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.10.2019 13:06 - 30.10.2019 00:12

Informácie

Názov predmetu Komplexné modelovanie odtokových pomerov kompaktnej plochy mesta Košice
Číslo spisu VO MK/C/2019/01582
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 90711300-7 Analýza indikátorov životného prostredia v iných prípadoch ako v súvislosti so stavbou
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Pre potreby spracovania hodnotenia zraniteľnosti mesta Košice na dopady zmeny klímy – povrchové záplavy (extrémne zrážkové udalosti) bude na podklade digitálnej technickej mapy mesta Košice spracované komplexné modelovanie odtokových pomerov. Riešené územie bude tvoriť kompaktná plocha mesta Košice – cca 75km2. Výstupom má byť výpočet trás koncentrovaného odtoku vody (línie v SHP a KMZ formáte), výpočet rozsahu zaplavenia v terénnych depresiách DTM (SHP a KMZ polygóny rozsahu záplavy) a technická správa s popisom metódy skríningu a popisom ukážky výstupov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH