Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2019/01477

Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice.

ZRUŠENÉ

29.10.2019 13:26

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 21.10.2019 11:15 - 29.10.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice.
Číslo spisu VO MK/C/2019/01477
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 32 700,00 EUR
Hlavný CPV 71354200-6 Letecké mapovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečiť aktuálnu ortofotomapu, digitálny terénny model (DTM) - 3D vrstevnice, vygenerované z DTM a digitálny model mesta na úrovni LOD-1 (blokový model). Vymedzené územie okresy Košice I-IV. DTM bude slúžiť ako jeden z podkladov pre tvorbu nového územného plánu mesta Košice, spracovanie hlukovej mapy, mapy prívalových dažďov a pre ďalšie potreby samosprávy Mesta Košice.

Záujmové územie (ZÚ) tvorí vybrané územie okresov Košice I-IV. Jedná sa o územie mesta, ktoré nie je pokryté hustým porastom (mimo územia na ktorom sa nachádzajú lesné porasty). Vymedzené je polygónom o ploche 221 km2. Grafické vymedzenie ZÚ je v podrobnom opise predmetu zákazky (grafická príloha č. 1 Opisu predmetu zákazky, ktorá tvorí súčasť návrhu zmluvy). Polygón bude poskytnutý elektronickou poštou v editovateľnom tvare vo formáte „dgn“, „dxf“ a „pdf“.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH