Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2019/01477-2

Komplexné modelovanie odtokových pomerov, vypracovanie a dodanie digitálneho modelu terénu/3D vrstevnice pre vymedzené územie mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.11.2019 11:58 - 02.12.2019 09:00

Informácie

Názov predmetu Komplexné modelovanie odtokových pomerov, vypracovanie a dodanie digitálneho modelu terénu/3D vrstevnice pre vymedzené územie mesta Košice
Číslo spisu VO MK/C/2019/01477-2
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 58 000,00 EUR
Hlavný CPV 90711300-7 Analýza indikátorov životného prostredia v iných prípadoch ako v súvislosti so stavbou
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečiť zhotovenia modelovania odtokových pomerov určenej kompaktnej plochy mesta Košice. Pre potreby spracovania hodnotenia zraniteľnosti mesta Košice na dopady zmeny klímy – povrchové záplavy (extrémne zrážkové udalosti) bude na podklade digitálneho terénneho modelu (DTM) mesta Košice spracované komplexné modelovanie odtokových pomerov, metódou povodňového skríningu. Riešené územie bude tvoriť kompaktná plocha mesta Košice – 75 km2. Výstupom bude výpočet trás koncentrovaného odtoku vody (línie v SHP formáte), výpočet rozsahu zaplavenia v terénnych depresiách DTM (SHP polygóny rozsahu záplavy) a technická správa s popisom metódy povodňového skríningu a popisom ukážky výstupov.
Digitálny priestorový model terénu (ďalej len ako terén, alebo ako DTM) a 3D vrstevnice. Aktuálnosť LMS primárne použitých pre fotogrametrické mapovanie DTM nesmie byť staršia ako tri roky, pričom v prípade, že budú použité LMS staršie ako z r. 2019, tak takto získaný DTM musí byť nakoniec aktualizovaný nad LMS z r. 2019 a to min. o prvky výrazne ovplyvňujúce prúdenie vody. Vrstevnice terénu budú vygenerované z tohto DTM. Na vrstevniciach je potrebné vykonať také kartografické úpravy aby bolo zabezpečené kontinuálne zobrazenie výškopisu celého územia (to znamená kartografická úprava výšok hlavne na území husto pokrytom vegetáciou). Parametre 3D vrstevníc - vrstevnicový interval 1m, s popisom vrstevníc.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH