Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/24209

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Modernizácia sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov
Číslo spisu VO MK/A/2023/24209
Číslo z vestníka VO 38373-MUP
Číslo z vestníka EU 00738278-2023
Druh postupu DNS
Typ obstarávania DNS
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 000 000,00 EUR
Hlavný CPV 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, napr. stavebno-inštalačných, elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) na stavebných úpravách a udržiavacích prácach sústavy Verejného osvetlenia Mesta Košice a Zvislej svetelnej signalizácie prítomnosti chodca a súvisiacich prác. Tento DNS je určený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých Výziev v rámci zriadeného DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE. Požadované plnenia sa budú uskutočňovať postupne, v menších objemoch a v logických celkoch, na území mesta Košice. Ďalšie informácie o predmete DNS a ostatné podmienky a požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS a v ich prílohách, dostupné na:
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/45431/summary
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH