Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-200

Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2024 11:52 - 23.06.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-200
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 6 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH