Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-198

Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2024 07:14 - 22.06.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-198
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 10 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH