Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-192

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ/MŠ Družicová 5A

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2024 14:15 - 21.05.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ/MŠ Družicová 5A
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-192
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 6 500,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH