Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-188

Chlieb a pekárenský tovar pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2024 13:52 - 21.05.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenský tovar pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 20, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-188
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 5 500,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie chleba a pekárenských výrobkov v špecifikácii podľa prílohy č. 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH