Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-188

Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ/MŠ Družicová 5A

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2024 13:53 - 21.05.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ/MŠ Družicová 5A
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-188
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 6 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie chleba a pekárských výrobkov v špecifikácií podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH