Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-178

Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice, bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 23.02.2024 11:35 - 29.02.2024 08:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Budapeštianska 3, Košice, bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-178
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 10 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie Chleba a pekárenských výrobkov v parametroch a množstve zo špecifikácie predmetu zákazky podľa prílohy .
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH