Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-170

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Kežmarská 46

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2024 10:33 - 21.02.2024 15:30

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Kežmarská 46
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-170
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 6 500,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie mäsa a mäsových výrobkov podľa špecifikácie v prílohe č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH