Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-160

Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 24.01.2024 11:17 - 03.02.2024 09:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-160
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 5 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky - príloha č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH