Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-102

Základné potraviny, mrazené, vajcia pre ŠJ MŠ Moldavská 23, ŠJ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.12.2023 09:40 - 25.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené, vajcia pre ŠJ MŠ Moldavská 23, ŠJ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-102
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 40 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie tovaru zo špecifikácie predmetu zákazky v parametroch a množstve podľa prílohy /tabuľka č.1, 2/ na obidva zariadenia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH