Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-101

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.12.2023 07:34 - 25.12.2023 08:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Moldavská 23 a ŠJ MŠ Hronská 7, Košice pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-101
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 30 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie Mlieka a mliečnych výrobkov zo špecifikácie predmetu zákazky v parametroch a množstve podľa prílohy - tabuľky č.1 a 2 na obidva zariadenia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH