Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-057

Potraviny- Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Moldavská 23, Košice a ŠJ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2023 13:41 - 19.12.2023 14:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny- Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Moldavská 23, Košice a ŠJ Hronská 7, Košice bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-057
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 15 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie - Mäsa a mäsových výrobkov zo špecifikácii v parametroch a množstve podľa prílohy - tabuľky č.1 a č.2 na zariadenia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH