Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-048

Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 15:39 - 18.12.2023 22:59

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-048
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 14 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Chlieb a pekárenské výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH