Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-035

Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 13:05 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-035
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 10 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH