Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-031

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Družicová 5A Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:57 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Družicová 5A Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-031
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 7 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov v špecifikácií podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH