Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-026

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Družicová 5A , Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:44 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Družicová 5A , Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-026
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 4 500,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie mäso a mäsové výrobky špecifikácií podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH