Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-018

Chlieb a pekárensky tovar pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:20 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárensky tovar pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-018
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 4 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie chleba a pekárenských výrobkov v špecifikadií podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH