Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-015

Ovocie a Zelenina pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Jarmila Boldižárová
sjdruzicova5@gmail.com
+421 907900157

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 12:05 - 15.12.2023 23:59

Informácie

Názov predmetu Ovocie a Zelenina pre ŠJ MŠ Družicová 5A, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-015
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 9 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie ovocia, zeleniny a zemiakov v špecifikácií podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH