Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-002

Potraviny pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.12.2023 10:46 - 15.12.2023 09:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-002
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 13 800,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky - príloha č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH