Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/19626

Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 556419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.09.2023 09:29 - 10.10.2023 09:00

Informácie

Názov predmetu Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Číslo spisu VO MK/A/2023/19626
Číslo z vestníka EU 2023/S 173-543794
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 392 940,00 EUR
Hlavný CPV 50232000-0 Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie, elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa - vykonávanie pravidelnej údržby cestnej svetelnej signalizácie, elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti, programátorských činností, odborných prehliadok a činností súvisiacich s odstránením nefunkčnosti (opravou) zariadení vrátane súvisiacich stavebných prác a dodávok výrobkov/materiálov nevyhnutných na plnenie zmluvy s ich dopravou na miesto použitia ako aj ďalších činností vyplývajúcich zo zmluvy a jej príloh.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH