Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/19180

Stavebna údržba a opravy pozemných komunkácií 2023/2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2023 09:01 - 28.08.2023 00:09

Informácie

Názov predmetu Stavebna údržba a opravy pozemných komunkácií 2023/2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/19180
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 2 839 440,00 EUR
Hlavný CPV 45233142-6 Práce na oprave ciest
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na obnove asfaltového krytu a poškodení konštrukčných vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH