Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/20185

Dokumentácia stavby „Prepojenie MC Americká - Magnezitárska“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.10.2022 11:20 - 07.11.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Dokumentácia stavby „Prepojenie MC Americká - Magnezitárska“
Číslo spisu VO MK/A/2022/20185
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 27 244,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie („DÚR“), dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby („DSPRS“), predmetom ktorých je návrh projekčného riešenia jednosmerného prepojenia miestnych ciest Americká trieda a ul. Magnezitárska, súvisiacich a vyvolaných objektov vrátane prípravných prác a činností, súvisiaca inžinierska činnosť, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta („AD“), a. i. činnosti, práce a služby súvisiace a potrebné pre vykonanie predmetu zákazky a jeho riadne a včasné odovzdanie verejnému obstarávateľovi.
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedené vo výzve a jej prílohách č. 1, č. 1.1 a č. 2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH