Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/19864

Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídlisko Furča: Stavebné práce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 27.09.2022 15:45 - 06.10.2022 23:59

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídlisko Furča: Stavebné práce
Číslo spisu VO MK/A/2022/19864
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 99 271,90 EUR
Hlavný CPV 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Rekonštrukcia a bezbariérová úprava existujúcich úsekov chodníka tak, aby vyhovovali bezpečnému pohybu chodcov, cyklistov a osôb s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Stavebné úpravy budú zahŕňať odstránenie poškodeného živičného krytu, lokálne vyspravenie/obnova podkladových vrstiev bez zásahu do podložia, oprava/výmena poškodených obrubníkov, výšková úprava povrchových znakov inžinierskych sietí, položenie nových živičných vrstiev z asfaltového betónu, zhotovenie vodorovného značenia krytu, spätné úpravy dotknutých plôch a súvisiace stavebné práce.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH