Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/19664

Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: Stavebné práce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 18.08.2022 08:03 - 23.09.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: Stavebné práce
Číslo spisu VO MK/A/2022/19664
Číslo z vestníka VO 182/2022, 37851-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 411 451,00 EUR
Hlavný CPV 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie autorizovaným stavebným inžinierom, Ing. Martinom Lopušniakom, č. reg.: 5115*SP*I1 a dopracovanej PD pre dokončenie rozostavanej stavby 05/2019 z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodnými dodávateľom stavby a nezačatie stavebných prác ďalším dodávateľom stavby. Projekt rieši prístavbu nového jednopodlažného pavilónu pre dve triedy, t. j. 44 žiakov. Súčasťou projektu je aj prestavba existujúcej spojovacej chodby a stavebné úpravy – zateplenia strešnej konštrukcie. Celkovo predstavujú stavebné úpravy existujúcich budov 26% obalovej konštrukcie, čo znamená, že sa jedná o významnú obnovu z hľadiska minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Súčasťou stavebných úprav a prístavby sú stavebné práce pre zabezpečenie dodávok energií, vody, ako aj riešenia odpadov, nové oplotenie.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH