Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/19503

Rekonštrukcia a modernizácia cyklistických komunikácií v Meste Košice - Cyklistický chodník Moskovská trieda – Kremnická, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2022 20:51 - 07.02.2023 11:00

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia a modernizácia cyklistických komunikácií v Meste Košice - Cyklistický chodník Moskovská trieda – Kremnická, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/19503
Číslo z vestníka VO 275/2022 - 30.12.2022, 51466 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 383 969,00 EUR
Hlavný CPV 45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia existujúcich chodníkov pre peších a združeného cyklochodníka pre peších a cyklistov, a to ich rozšírením a oddelením pešej a cyklistickej dopravy podľa časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov - Cyklistický chodník Moskovská trieda – Kremnická, Košice
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH