Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/19258

Vypracovanie technickej evidencie miestnych komunikácií (pasportu), dopravného značenia a technických objektov pre Mesto Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.08.2022 10:50 - 11.08.2022 11:00

Informácie

Názov predmetu Vypracovanie technickej evidencie miestnych komunikácií (pasportu), dopravného značenia a technických objektov pre Mesto Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/19258
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 67 500,00 EUR
Hlavný CPV 71354100-5 Digitálne mapovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Pasport komunikácií – rozsah územia: MČ Západ, k.ú. Terasa
Dĺžka ciest v predmetnom území je cca 240 km, vrátane chodníkov a cyklochodníkov.

Rozsah spracovania:
• všetky cesty a pozemné komunikácie,
• vnútrobloky,
• vstupy do blokov,
• chodníky pozdĺž blokov a vnútroblokov,
• chodníky priľahlé ku pozemnej komunikácii,
• schody, schodiská, rampy pre imobilných,
• a ostatné prvky.

Špecifikácia metód riešenia:
• Zber údajov využitím systému mobilného mapovania – laserovým skenerom a 360° panoramatickou kamerou
• Terénne prieskumy a merania
• Využitie ortofotomáp riešeného územia (víťaznému uchádzačovi poskytne objednávateľ)

Výstupom budú digitálne dáta vo formáte a databázovej štruktúre vhodnej pre systém GIS, ako aj grafická časť (mapa a tabuľka).

Bližšie informácie sú uvedené v Podrobnom opise predmetu zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH