Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/17982

Odstránenie stavieb Jesenského 4, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2022 09:48 - 09.08.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Odstránenie stavieb Jesenského 4, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/17982
Číslo z vestníka VO 31843 - WNP
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 299 767,00 EUR
Hlavný CPV 45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je odstránenie existujúcich objektov v polyfunkčnom areáli, kde sa v súčasnosti nachádza prevádzka zberného dvoru, predaja automobilových výrobkov a autoservis. Areál sa nachádza v katastrálnom území obce Košice - Staré mesto, k. ú. Stredné mesto. Riešený areál sa nachádza na parcele C KN č. 2106. Búracie práce sa vykonajú pomocou strojového a ručného búrania, po častiach jednotlivých konštrukcií podľa projektovej dokumentácie.
Búracie práce pozostávajú z kompletného odstránenia existujúcich konštrukcii a teda: strešných konštrukcii, horizontálnych konštrukcii stropov, základových dosiek, spevnených plôch, vertikálnych konštrukcii obvodových a vnútorných stien, atík, štítov. Demontáž okien, dverí, svetlíkov a vnútorného vybavenia. Kompletné odstránenie všetkých inžinierskych sietí po hlavné uzávery, kompletné odstránenie vnútorných rozvodov. Finálna terénna úprava bude spočívať v kompletnom zarovnaní terénu, ako príprava na budúcu výstavbu.
Pre podrobnejší rozsah prác je spracovaná projektová dokumentácia realizačného stupňa vypracovaná projekčnou spoločnosťou OON Desing, s.r.o., Slovenskej jednoty 48, Košice pod názvom „ODSTRÁNENIE STAVIEB JESENSKÉHO Č. 4, KOŠICE" C-KN č. 2106, K. Ú. STREDNÉ MESTO.
Kompletné projektové riešenie je delené do stavebných objektov:
Objektová skladba
SO 01 EXISTUJÚCI OBJEKT, HALA + SKLADY
SO 02 EXISTUJÚCI OBJEKT, STRÁŽNIK / INFORMÁCIE
SO 03 EXISTUJÚCI OBJEKT, POLYFUNKCIA
V danom rozsahu je stavba povolená určeným stavebným úradom Obcou Čaňa – Stavebné povolenie/povolenie odstránenia stavby č.433-03/2021-Ča zo dňa 18.08.2021. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2021.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH