Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/17509

Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom"

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 21.07.2022 09:04 - 08.08.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Dokumentácia stavby "Cesta Pod vlekom"
Číslo spisu VO MK/A/2022/17509
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 13 350,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby („DSPRS“) - dopracovanie projekčného návrhu cesty na ulici Pod vlekom, súvisiacich a vyvolaných objektov vrátane prípravných prác (podkladov, prieskumov a meraní) a súvisiacej inžinierskej činnosti, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta ("AD"), a. i. činnosti súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky, riadnym a včasným odovzdaním DSPRS verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh č. 1 a č. 1.1.
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedené vo výzve a prílohách k nej.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH