Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/17503

Návrh , dodanie a inštalácia automatických sčítačov intenzity cyklodopravy

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Henrieta Benčíková
henrieta.bencikova@kosice.sk
+420 0556419817

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 30.08.2022 12:00 - 13.09.2022 14:00

Informácie

Názov predmetu Návrh , dodanie a inštalácia automatických sčítačov intenzity cyklodopravy
Číslo spisu VO MK/A/2022/17503
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 45 641,70 EUR
Hlavný CPV 31642000-8 Elektrické detekčné prístroje
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie 4 ks automatického sčítača intenzity dopravy s displejom zobrazujúcim počet cyklistov za rok a deň, licencia na prenos dát zo sčítača, softvér na zobrazenie získaných dát, zaškolenie k zariadeniu. Sčítače budú umiestnené na stĺpy verejného osvetlenia. Súčasťou dodávky bude projektová dokumentácia pre odsúhlasenie stavebným úradom spracovaná odborne spôsobilou osobou.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH