Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/17401

Interiérové vybavenie nových tried MŠ

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie: 21.06.2022 15:26 - 27.06.2022 08:00

Informácie

Názov predmetu Interiérové vybavenie nových tried MŠ
Číslo spisu VO MK/A/2022/17401
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 39161000-8 Nábytok pre materské školy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania interiérového vybavenia pre nové triedy, ktoré vznikli stavebnými úpravami nevyužívaných tried v troch materských školách, v parametroch podľa špecifikácie predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH