Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/17115

Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2022 08:07 - 30.06.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/17115
Číslo z vestníka VO 29656-WNP
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 157 796,00 EUR
Hlavný CPV 45236250-7 Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí, Košice. Miesto uskutočnenia stavebných prác je Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, parc. č. 1604/2.
Revitalizácia musí byť zrealizovaná v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej hlavným inžinierom projektu Ing. arch. Alexander Lami, autorizovaným architektom *1013AA*.
Rozsah revitalizácie:
- úprava vyšliapaných chodníkov, odstránenie pôvodných pieskovísk a betónových plôch bez funkcie,
- osadenie nových herných prvkov na detských ihriskách a nových zariadení na fitness ihrisku v parku,
- osadenie nových lavičiek a odpadkových košov,
- doplnenie prvkov agility na kynologickom ihrisku,
- sadové úpravy, výsadba stromov, krov, živých plotov, úprava terénov, zatrávnenie.
Podrobný opis predmetu zákazky, povaha a množstvo prác je uvedený v projektovej dokumentácii.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH