Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16921

Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
JUDr. Iveta Šrameková
iveta.sramekova@kosice.sk
+421 000000000

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.06.2022 10:54 - 04.08.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/16921
Číslo z vestníka VO 147/2022
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 637 602,00 EUR
Hlavný CPV 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné úpravy pozostávajú z regenerácie jestvujúcej a výsadby novej zelene /trvalkové záhony/, realizácie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v záujmovom území, zriadení štrkových chodníkov, obnovenia a doplnenia detských ihrísk a športovísk, vyčlenenia venčoviska pre psov, výmeny jestvujúcich svietidiel verejného osvetlenia za nové a ďalších drobných stavebných úprav v zmysle projektovej dokumentácie (vypracovanej v 01/2021, Ing. Vladimír Vágaský – GART –ART, Košice)
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH