Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16855

Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.06.2022 08:31 - 07.07.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
Číslo spisu VO MK/A/2022/16855
Číslo z vestníka VO 29374-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 383 540,00 EUR
Hlavný CPV 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce pozostávajú z objektov: Sadové úpravy, Vodopriepustné plochy, Prvky technického vybavenia. Ide o výsadbu rôznych prvkov zelene, výsadbu drevín, doplnenie vhodného mobiliáru, športových plôch a herných prvkov a rovnako aj zrekonštruovanie a vybudovanie komunikácií v rámci vnútrobloku.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH