Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16854

Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.06.2022 08:48 - 01.07.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/16854
Číslo z vestníka VO 29456-WNP
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 116 797,00 EUR
Hlavný CPV 45236250-7 Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je regenerácia vnútrobloku (sadovnícko – architektonické riešenie) za účelom premeny existujúceho nevyužívaného priestoru s detským ihriskom na oddychovú zónu s parkovými úpravami vrátane drobnej architektúry, mestského mobiliáru a herných prvkov.
Kompozíciu tvoria dva hlavné dláždené chodníky. Pôvodné schody sa navrhujú rekonštrukciou transformovať na terénnu rampu tak, aby vznikol ďalší bezbariérový vstup na územie. Pôvodné schodiská sú navrhované na komplexnú rekonštrukciu. Pozdĺž hlavného – diagonálneho chodníka je navrhovaná spevnená plocha s funkciou krátkodobej rekreácie. Plocha je tvorená mlatovým povrchom. Na ploche sú umiestnené lavičky a odpadkové koše. Návrh počíta s umiestnením šľapajových cestičiek, ktoré vytvárajú okrem doplnkových kompozičných osí aj dodatočné vstupy na územie. Drobnú architektúru tvoria navrhované schodiská; gabionové múriky, ktoré predstavujú funkciu priestorového prvku s možnosťou sedenia. Herné prvky sú umiestnené do trávnatej plochy medzi mlatovú plochu s lavičkami a kríkový záhon navrhnutý k existujúcej výsadbe krov.
Návrh verejného osvetlenia predpokladá výmenu jestvujúcich stožiarov a napojenie novej časti na existujúce osvetlenie. Riešené územie je situované vo vnútroblokovom priestore na Čínskej ulici č. 1 – 19 na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Územie navrhovanej oddychovej zóny sa nachádza na parcele č. 3467/3 (s celkovou výmerou 4 192 m2 a riešenou výmerou 1 924 m2 ) v katastrálnom území Nové Ťahanovce. Pozemok je vo vlastníctve mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice. Pre podrobnejší rozsah prác a dodávok je spracovaná projektová dokumentácia realizačného stupňa vypracovaná autorizovanou osobou Ing. arch. Alexander Lami pod názvom „ Regenerácia vnútrobloku – Oddychová zóna Čínska ulica, Košice".
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH