Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16777

Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2022 11:20 - 14.07.2022 14:00

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce
Číslo spisu VO MK/A/2022/16777
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 265 164,00 EUR
Hlavný CPV 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Rekonštrukcia existujúceho chodníka pre chodcov obojsmerne v úseku od križovatky Ryba po koniec úseku most VSS. Stavebné práce zahŕňajú opravu krytu chodníka pre chodcov a cyklistov, v miestach s výraznejším rozpadom a zlým podložím je navrhnutá výmena podložia. V priestore vjazdov do dvorov bude zrealizovaná bezbariérová úprava pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a osôb so zdravotným postihnutím s doplnením prvkov pre nevidiacich. Doplnené zvislé dopravné značenie.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH