Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16741

Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.06.2022 08:08 - 08.07.2022 12:00

Informácie

Názov predmetu Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia
Číslo spisu VO MK/A/2022/16741
Číslo z vestníka VO 29382 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 653 485,00 EUR
Hlavný CPV 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na objekte budovy Magistrátu mesta Košice,Tr.SNP 48/A, Košice a jej priľahlého okolia so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Kompletné projektové riešenie je delené do stavebných objektov:
SO 01 Plochá strecha objektu „A“ a „B“ (odstránenie systémových porúch, zateplenie striech, vegetačné strechy, oplechovanie, bleskozvod, zavlažovanie)
SO 02 Plochá strecha objektu „G“ (odstránenie systémových porúch, zateplenie striech, vegetačné strechy, oplechovanie, bleskozvod)
SO 03 Nástupné schodisko objektu „A“ a priečelie objektu „F“ (vegetácia na šikmých a podestových častiach vstupného schodiska a vytvorenie zelenej steny popínavými rastlinami)
SO 04 Dažďová záhrada (vytvorenie dažďovej záhrady so zachytávaním dažďovej vody v retenčných nádržiach s prepadom do vsakovacích vrtov, terénne úpravy).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH