Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/16586

Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2022 10:23 - 19.07.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/16586
Číslo z vestníka VO 29554 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 386 730,00 EUR
Hlavný CPV 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom stavebných prác je rozšírenie kapacít materskej školy na Oštepovej ulici v Košiciach a zníženie energetickej
náročnosti jestvujúcich pavilónov. V súčasnosti sa v areáli MŠ nachádzajú štyri samostatne stojace objekty, ktoré sú
navzájom prepojené dvomi spojovacími chodbami. Dva samostatné pavilóny SO 101 a SO 102 sú v súčasnosti
nevyužívané a sú predmetom pre rozšírenie kapacít materskej školy o dve triedy, kde je navrhovaná ich celková obnova
vrátane dispozičných úprav, zateplenia stien, strechy, podlahy a výmeny výplňových konštrukcií. Hlavná budova SO 103
bude zateplená, na spojovacích chodbách SO 104 a SO 105 je navrhnuté nové opláštenie stien z fasádnych
sendvičových panelov, nové opláštenie strechy a nové výplňové konštrukcie a pre hospodársky pavilón SO 106 je
navrhnuté zateplenie objektu a výmena exteriérových okien a dverí.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a vo výkaze
výmer ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH