Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/15787

Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka pre cyklistov a chodcov na ul. Alejová v Košiciach - projektová dokumentácia

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Henrieta Benčíková
henrieta.bencikova@kosice.sk
+420 0556419817

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 03.08.2022 12:46 - 22.08.2022 14:00

Informácie

Názov predmetu Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka pre cyklistov a chodcov na ul. Alejová v Košiciach - projektová dokumentácia
Číslo spisu VO MK/A/2022/15787
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 28 437,50 EUR
Hlavný CPV 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je vypracovanie technickej dokumentácie pre realizáciu verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka pre cyklistov a chodcov na ul. Alejová v Košiciach“ v meste Košice, v mestskej časti Južné mesto, katastrálnom území Južné mesto.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH