Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/15646

Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice

ZRUŠENÉ

18.07.2022 12:23

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2022 10:31 - 11.07.2022 13:00

Informácie

Názov predmetu Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/15646
Číslo z vestníka VO 28966 - WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 485 857,00 EUR
Hlavný CPV 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov materskej škôlky Kalinovská 9, Košice umiestnenej na pozemku par. č. 3647, k. ú. Furča so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, na vybudovanie dažďových záhrad v areáli MŠ a zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde. Pre podrobnejší rozsah prác a dodávok je spracovaná projektová dokumentácia realizačného stupňa vypracovaná projektovou kanceláriou Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, Košice pod názvom „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY A OPATRENIA NA ZMIERNENIE A PRISPÔSOBENIE SA NEPRIAZNIVÝM DÔSLEDKOM ZMENY KLÍMY MATERSKEJ ŠKÔLKY KALINOVSKÁ 939/9, KOŠICE“. Kompletné projektové riešenie je delené do stavebných objektov:
časť E.1 ASR
časť Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
časť B-2 Statický posudok
časť Projektové energetické hodnotenie budovy
časť Ústredné vykurovanie
časť Elektroinštalácia (výmena osvetlenia) a bleskozvod
časť Záhradná architektúra (zelené strechy a dažďové záhrady)
časť Plán organizácie výstavby

Predmetom tejto zákazky nie sú všetky časti projektového riešenia ale iba tieto vybraté časti:
1. zateplenie striech a realizácia vegetačných plochých striech (6 objektov - HP, MŠ 60- L1, MŠ 60- L2, DJ 35-P, DJ 35-L, Kočikáreň)
2. odvedenie dažďovej vody zo striech
3. bleskozvod
4. dažďové záhrady DZ1-DZ3 vrátane výsadby rastlín a vsakovacích vrtov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH