Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/15415

Dokumentácia stavby „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – pri zastávke MHD Zupkova, Košice - rekonštrukcia“

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.09.2022 08:45 - 28.09.2022 10:00

Informácie

Názov predmetu Dokumentácia stavby „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – pri zastávke MHD Zupkova, Košice - rekonštrukcia“
Číslo spisu VO MK/A/2022/15415
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 35 050,00 EUR
Hlavný CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), t. j. projekčné riešenie rekonštrukcie podchodu pre chodcov, súvisiacich a vyvolaných objektov vrátane prípravných prác (podkladov, prieskumov a meraní) a súvisiacej inžinierskej činnosti, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky, riadnym a včasným odovzdaním DSPRS verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh č. 1. a č. 1.1.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH